Algemene voorwaarden


Artikel 1: algemeen
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden: Afwijkingen dienen uitdrukkelijk met ons overeengekomen worden. 
2. Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten. 
3. Een exemplaar van deze voorwaarden dient vóór of bij het sluiten van een overeenkomst aan de wederpartij te worden overlegd. 

Artikel 2: algemene voorwaarden van de wederpartij en/derden
1. Wij aanvaarden slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de wederpartij en/of derden. 
3. Algemene voorwaarden worden slechts door ons aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. 
4. Indien wij bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met de wederpartij hebben gemaakt, kan de wederpartij bij latere overeenkomsten zich daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. 

Artikel 3: aanbiedingen
1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend. 
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken. 
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order. 
4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren. 

Artikel 4: afspraken
1. Afspraken en/of overeenkomsten met onze ondergeschikten binden ons niet, voor zover ze door ons niet schriftelijk zijn bevestigd, dan wel doordat wij geheel dan wel gedeeltelijk daaraan uitvoering hebben gegeven. Als ondergeschikten worden in dit verband te beschouwen de werknemers en medewerkers die geen procuratie houden.
 
Artikel 5: overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben 
aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet binnen acht dagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden. 
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze 
verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien door ons schriftelijk zijn bevestigd. 
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdracht bevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
4. Tenzij bij de bestelling schriftelijk bijzondere eisen aan het materiaal gesteld zijn en deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn 
aangenomen, wordt gewone handelskwaliteit geleverd. 
5. Indien monsters zijn getoond of verstrekt dienen deze om een indruk te geven van het te leveren product. 

Artikel 6: zekerheid
1. Elke overeenkomst wordt onzerzijds onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 
2. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 

Artikel 7: derden
Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig, zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen. De wederpartij is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen. 

Artikel 8: wijziging der opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht. 
2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij. 
3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen leveringstijd door ons, buiten onze verantwoordelijkheid, wordt overschreden. 

Artikel 9
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: 
· gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, 
sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; 
· gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; 
· exclusief b.t.w., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; 
· exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering. Eenvoudige/gebruikelijke verpakking wordt 
niet afzonderlijk berekend; 
· vermeld in nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. 
2. Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door een redelijkerwijs 
onvoorzienbare prijsstijging van grondstoffen, (hulp)materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. 
3. In het geval van een kostprijsverhoging conform lid 2 binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, is de 
wederpartij bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop de wederpartij daarvan kennis heeft genomen, te annuleren door middel van een aangetekend schrijven, en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen. 
4. Een overeengekomen prijs is voor ons slechts bindend onder het uitdrukkelijke voorbehoud, dat het overeengekomen kwantum 
zaken waarop de prijs betrekking heeft, in zijn geheel en in één opdracht van hem besteld wordt en volgens overeenkomst wordt afgenomen en betaald. 

Artikel 10: levering en leveringstijd/uitvoering
1. De opgegeven leveringstijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. 
2. Wij zijn ten aanzien van de overschrijding van afgesproken leveringstijden slechts aansprakelijk, nadat ons een redelijke termijn 
voor nakoming is geboden en nadat wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld. 
3. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de 
zaken ons bedrijf/magazijn verlaten, waarna het risico van de zaken op de wederpartij overgaat. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven. 
4. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te 
controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan. 
5. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. 
6. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van deze voorwaarden. 
7. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, dan staan die zaken te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minderopbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten. 
8. Terzake van het door ons geleverde zijn de volgende afwijkingen en meer of minder levering toegestaan: 
· kleurnuances (= lichte kleurafwijkingen) 
· terzake van de hoeveelheid product 10% meer of minder 
· terzake van (gram)gewicht 10% meer of minder 
Deze afwijkingen worden beoordeeld in redelijkheid en billijkheid naar het gemiddelde van de zending en niet per enkele stuks. 
9. Levering van zaken in consignatie geldt alleen indien dit uitdrukkelijk door ons is bevestigd, onder de daarbij bepaalde 
voorwaarden. De wederpartij draagt voor deze consignatiezaken het volledige risico van verlies, diefstal, beschadiging e.d., 
in de meest ruime zin in redelijkheid en billijkheid. 

Artikel 11: transport/risico
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is 
verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. 
2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 
3. Het transport van zaken geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. 
4. Bij franco-levering wordt door ons alleen verzekerd, indien de wederpartij zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht. 

Artikel 12: retour van zaken
1. Retourzendingen, welke niet door ons zijn aanvaard, ontheffen de wederpartij in geen enkel opzicht van zijn betalings- 
verplichting. 
2. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door ons genomen 
maatregelen voortvloeiend, is onze gespecificeerde opgave voor de wederpartij bindend. 
3. Retourzendingen reizen voor rekening van de wederpartij, behalve in het geval dat zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van ons. 

Artikel 13: eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de wederpartij aan ons terzake van die zaken 
verschuldigd is, het eigendom van ons. 
pagina 3 
2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, niet/niet behoorlijke/niet tijdige nakoming van enige verplichting uit 
de overeenkomst, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden 
of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 
tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet 
of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onver- 
minderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor rente, gederfde winst of schade. In die gevallen is elke vordering welke 
wij ten laste van de wederpartij hebben, ineens en dadelijk opeisbaar. De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de 
zaken komen ten laste van de wederpartij. 
3. De wederpartij is verplicht aan ons terstond schriftelijk melding te doen van het feit, dat derden rechten doen gelden op hetgeen 
door ons is geleverd, voor zover dit (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer er sprake is van een onder bewindstelling, 
onder curatele stelling, liquidatie of overlijden. 
4. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch 
mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde. 

Artikel 14: garantie
1. Met inachtneming van het hierna gestelde staan wij in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door ons geleverde zaken, 
in dier voege, dat alle gebreken aan de geleverde zaken, waarvan de wederpartij bewijst, dat zij zijn ontstaan binnen de termijn 
die wij uitdrukkelijk als garantietermijn voor de betreffende zaak hebben aangegeven, door ons kosteloos worden hersteld, dan 
wel dat de betreffende zaken vervangen worden door andere deugdelijke zaken, voor zover beschikbaar, een en ander ter onzer 
keuze. 
2. De garantie geldt niet ten aanzien van zaken welke wij uitdrukkelijk voor de toepasselijkheid van de garantie hebben 
uitgezonderd, noch voor zaken welke bestaan uit restanten of speciale partijen, mits dit uitdrukkelijk door ons is aangegeven. 

Artikel 15: aansprakelijkheid
1. Behoudens onze verantwoordelijkheid krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijk- 
heid en billijkheid zijn wij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden, van welke aard dan ook in interesten, die mochten ontstaan 
als direct of indirect gevolg van: 
A) Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven. 
B) Daden of nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door hem of vanwege hem 
zijn tewerkgesteld. 
C) Fouten en/of gebreken in een product die door de wederpartij bij goedkeuring van het desbetreffende product niet zijn 
geconstateerd, mits deze fouten en/of gebreken redelijkerwijze te constateren waren. 
2. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de 
ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. Een en ander behoudens, door de weder- 
partij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, voor zover de laatsten overeenkomstig onze 
uitdrukkelijke instructies handelden. 
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging in geval van c.q. schade aan door ons geleverde zaken tijdens een niet door ons 
verzorgd transport. 
4. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover onze bedrijfs/transportassuradeuren geen dekking verlenen 
terzake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of derden. In ieder geval is onze aansprakelijkheid altijd beperkt tot een 
netto waarde van de geleverde zaken. Voldoening aan eventuele garantieverplichtingen/reclames geldt als enige en algehele schadevergoeding. 
5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig verwerken en/of gebruiken van door ons geleverde zaken, tenzij deze te wijten zijn aan onze opzet of grove schuld. Onze toeleveranciers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de door hun geproduceerde zaken. 
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor de keuze van de wederpartij voor het materiaal en/of kwaliteit van het geleverde. 

Artikel 16: niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan onze schuld en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor onze rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze toeleveranciers, alsmede wanprestatie door onze toeleveranciers waardoor wij onze verplichtingen niet (meer) kunnen nakomen. 
2. Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert, zich niet meer voordoet. 
3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken. 
5. Wij hebben het recht ons ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming oplevert, intreedt nadat de prestatie door ons geleverd had moeten zijn. 

Artikel 17: reclames
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons, rechtstreeks, binnen 8 dagen na levering van de betreffende zaken schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Reclames wegens bij de in ontvangstneming waarneembare feiten, dienen door de wederpartij op het ontvangstbewijs te worden aangetekend, zulks op straffe van het verlies van zijn recht op reclame. 
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. 
3. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 8 dagen na constatering, terwijl dergelijke reclames uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering schriftelijk kunnen worden ingediend. 
4. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd. 
pagina 4 
5. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goed- 
gekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. 
6. De wederpartij dient ons in staat te stellen de gereclameerde zaken in originele staat te controleren. Indien de reclame gegrond 
is, zullen wij te onzer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde zaken 
waarop de factuur betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk 
geleverde zaken. 
7. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. 

Artikel 18: betaling
1. Betaling dient netto-kontant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, middels storting of overmaking op een door ons 
aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valuta- 
dag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 
2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons 
gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande 
vordering. 
3. In gevallen dat de wederpartij: 
A. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel 
beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; 
B. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 
C. Enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; 
D. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; 
E. Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn 
bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, 
hebben wij door het enkel plaatsvinden van een der opgesomde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als 
ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de 
wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing 
of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te 
vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen. 

Artikel 19: intellectuele eigendomsrechten
1. De wederpartij staat ervoor in dat door hem, ter uitvoering van de overeenkomst, ter beschikking gestelde gegevens, zoals 
tekeningen, monsters, modellen, ontwerpen, vormen e.d. alles in de meest ruime zin, op geen enkele wijze inbreuk maakt op 
intellectuele rechten van derden. 
2. De wederpartij vrijwaart ons volledig dienaangaande voor eventuele schadevergoedingsvorderingen. 
3. Terzake van de door ons vervaardigde tekeningen, modellen, monsters, ontwerpen, vormen e.d., alles in de ruimste zin, 
behouden wij uitdrukkelijk alle intellectuele rechten voor. Het is de wederpartij niet toegestaan deze stukken op welke wijze 
dan ook, aan een onbevoegde en/of een derde ter inzage te geven of zonder onze toestemming te reproduceren of op andere 
wijze te gebruiken dan in het kader van deze overeenkomst. 
4. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 4.500 
onverminderd ons recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 

Artikel 20: retentierecht
Wij zijn gerechtigd om alle door de wederpartij, ter uitvoering van de overeenkomst, aan ons ter hand gestelde stukken, zoals tekeningen, schetsen, (hulp)materialen e.d. onder ons te houden, ongeacht de waarde hiervan, totdat de wederpartij of hetgeen hij jegens ons ter uitvoering van de overeenkomst verschuldigd is, volledig heeft voldaan. 

Artikel 21: rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege 
in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand (gedeelte van een maand voor een hele maand berekende) 
verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke 
incasso-kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde 
bedrag. 

Artikel 22: toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook aangegaan met een in het buitenland woonachtige of gevestigde wederpartij, 
is het nederlandse recht van toepassing. 
2. Terzake van de uitleg van internationale handelstermen, is de laatste versie van de incoterms zoals samengesteld door de 
internationale kamer van koophandel in Parijs (I.C.C.) van toepassing. 

Artikel 23: geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit 
of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als 
juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen ons vestigingsgebied, zulks voor zover de 
wettelijke bepalingen dit toestaan. 
2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale 
competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.